Vedtægter

§ 1 Navn ogm hjemsted
kulturSilkeborg har hjemsted i Silkeborg Kommune

§ 2 Formål

 • at fungere som forum for dialog om kulturpolitik og kulturpolitiske initiativer
 • at være forum for udveksling af ideer, erfaringer og nytænkning
 • at medvirke til en koordinerende indsats omkring kulturelle aktiviteter
 • at være talerør for Silkeborg Kommunes lokale kulturliv
 • at være rådgivende overfor offentlige myndigheder i kulturelle spørgsmål
 • at give høringssvar i kommunale kulturpolitiske spørgsmål

§ 3 Opgaver
kulturSilkeborg

 • formulerer visioner, mål og indsatsområder på kulturområdet
 • medvirker ved udarbejdelse af retningslinjer for kulturelle tilskud
 • medvirker i kulturpolitiske planlægningsprocesser
 • skaber debat om kulturområdet og dets vilkår
 • formidler tværgående samarbejde på kulturområdet
 • indgår i tæt dialog med kulturaktører, kunstnere og politikere
 • tager kulturområdets behov og ønsker op til debat med Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget
 • foretager faglig vurdering af ansøgninger til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget på billedkunst-, musik-, teater- og lignende områder.

§ 4 Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages alle enkeltpersoner, grupper, firmaer, foreninger, organisationer og institutioner i Silkeborg Kommune, der på amatør eller professionelt plan beskæftiger sig med eller ønsker at støtte arbejdet med kunst og kultur. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningen.

§ 5 Økonomi og kontingent
Foreningens midler tilvejebringes gennem et årligt administrationstilskud fra Silkeborg Kommune, andre offentlige tilskud, fonde, sponsorater. Medlemskab af foreningen er gratis. kulturSilkeborgs regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Regnskabet følger kalenderåret.

§ 6 Ordinær generalforsamling
kulturSilkeborg afholder hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mødet annonceres med 14 dages varsel med mail til medlemmer samt opslag på sociale medier.

Forslag, der ønskes debatteret på årsmødet, skal indsendes til formanden senest 8 dage før mødet. Vedrørende vedtægtsændring se § 11. Til generalforsamlingen indkaldes medlemmer af kulturSilkeborg samt alle med interesse for kulturel aktivitet i Silkeborg Kommune. I tider med eventuelt forsamlingsforbud vil generalforsamlingen kunne afholdes som onlinemøde – hvor der vil være adgang for alle medlemmer.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens årsberetning.
 3. Debat.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af revideret regnskab for det foregående år til godkendelse.
 6. Forelæggelse af budget for indeværende år.
 7. Præsentation af kandidater til valg til foreningens bestyrelse: Silkeborg Kulturråd
 8. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse: Silkeborg Kulturråd.
 9. Valg af 3 suppleanter.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Alle medlemmer kan i forbindelse med generalforsamlingen kandidere til valg til Silkeborg Kulturråd. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal af de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7 Valgregler og – periode
Foreningens bestyrelse danner Silkeborg Kulturråd. Kulturrådets medlemmer vælges for en 2-årig periode. Hvert andet år vælges 4 medlemmer, øvrige år vælges 5 medlemmer*. Der tilstræbes et mangfoldigt sammensat kulturråd, og at områderne billedkunst, musik og teater samt kulturinstitutionerne hver indstiller 1 – 2 kandidater. 3 suppleanter vælges for 1 år. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. Valgperioden er fra 1. april. Valgbare er de fremmødte medlemmer, samt ikkefremmødte medlemmer, såfremt forslagsstiller har skriftligt tilsagn fra kandidaten.

§ 8 Silkeborg Kulturråd
Silkeborg Kulturråd vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Kulturrådet afholder 1 – 3 årlige dialogmøder med Kultur- og borgerchefen og Kultur, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget. Kulturrådet afholder typisk 8 – 10 møder jævnt fordelt over året. Kulturrådet er beslutningsdygtigt, når flere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Kulturrådet kan udpege fagspecifikke sagkyndige til ad hoc at bistå ved løsning af særlige opgaver.

§ 9 Tegningsregler
kulturSilkeborg tegnes af 2 kulturrådsmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af mindst 5 kulturrådsmedlemmer eller på skriftlig begæring af mindst 20% af det samlede medlemstal. Begæringen skal angive de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

§ 11 Vedtægtsændringer
Denne vedtægt kan ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Forslag til ordlyd for vedtægtsændringer skal indsendes til formanden senest 31.januar.

§ 12 Ophør
Ophør af kulturSilkeborg kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling indkaldt i henhold til vedtægternes § 6 med 2/3 flertal af de fremmødte. En eventuel formue doneres til velgørende formål inden for kulturen i Silkeborg Kommune, tildeling besluttes på generalforsamlingen.

De reviderede vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 17. marts 2022.

* I 2022 blev 5 nye medlemmer valgt ind.