Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

KulturSilkeborg har hjemsted i Silkeborg Kommune

§ 2 Formål

KulturSilkeborg har til formål: at fungere som forum for dialog om kulturpolitik og kulturpolitiske initiativer at være forum for udveksling af ideér, erfaringer og nytænkning at medvirke til en koordinerende indsats omkring kulturelle aktiviteter at arbejde for at kommunens kulturelle aktiviteter er synlige at være rådgivende overfor offentlige myndigheder i kulturelle spørgsmål at fremme såvel amatør som professionelle kulturaktiviteter at give høringssvar i kommunale kulturpolitiske spørgsmål

§ 3 Opgaver

KulturSilkeborg

• formulerer visioner, mål og indsatsområder på kulturområdet

• medvirker ved udarbejdelse af retningslinier for kulturelle tilskud • medvirker i kulturpolitiske planlægningsprocesser

• skaber debat om kulturområdet og dens vilkår

• koordinerer det tværgående samarbejde på kulturområdet

• tager initiativ til aktiviteter, der skaber synlighed

• indgår i tæt dialog med kulturaktører, kunstnere og politikere

• er opsøgende og støttende overfor græsrodsmiljøets initiativer

• tager initiativer til udvikling af kulturområdet

• tager kulturområdets behov og ønsker op til debat med Kultur- og Fritidsudvalget

• foretager en faglig vurdering og giver en udtalelse til ansøgninger til Kulturog Fritidsudvalget inden for billedkunst-, musik-, dans-, teater- og øvrige kulturelle områder.

§ 4 Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages alle enkeltpersoner, grupper, firmaer, foreninger, organisationer og institutioner i Silkeborg Kommune, der på amatør eller professionelt plan beskæftiger sig med eller ønsker at støtte arbejdet med kunst og kultur. Et foreningsmedlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen, hvilket skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Udmeldelse skal ske med minimum 1 måneds varsel til et kalenderårs udløb. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

 

§ 5 Økonomi og kontingent

Foreningens midler tilvejebringes gennem et årligt administrationstilskud fra Silkeborg Kommune, andre offentlige tilskud, fonde, sponsorater samt kontingent fra medlemmerne. Medlemskontingentets størrelse vedtages på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves én gang årligt efter afholdelse af den årlige generalforsamling. Ved kontingentrestance er bestyrelsen berettiget til efter afgivelse af skriftligt påkrav at ekskludere et medlem, såfremt restancen ikke er betalt senest 14 dage efter modtagelsen af påkrav om betaling. Stemmeret på generalforsamling har alle registrerede medlemmer med én stemme hver. Et medlems stemmeret suspenderes, hvis medlemmet er i restance med betaling af kontingent. KulturSilkeborgs regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Regnskabet følger kalenderåret.

 

§ 6 Ordinær generalforsamling

KulturSilkeborg afholder hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mødet annonceres med 14 dages varsel i dagspressen. Forslag der ønskes debatteret på årsmødet skal indsendes til formanden senest 8 dage før mødet. Vedrørende vedtægtsændring se § 11. Til generalforsamlingen indkaldes medlemmer af kulturSilkeborg samt alle med interesse for kulturel aktivitet i Silkeborg Kommune. Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens årsberetning.

3. Debat.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Forelæggelse af revideret regnskab for det foregående år til godkendelse.

6. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse samt fastsættelse af kontingent for året.

7. Præsentation af kandidater til valg til foreningens bestyrelse: Silkeborg Kultur- råd

8. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse: Silkeborg Kulturråd.

9. Valg af 3 suppleanter.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Valg af brugerrepræsentant i Jysk Musik- og Teaterhus bestyrelsen og øvrige bestyrelser.

12. Eventuelt.

Alle medlemmer kan i forbindelse med generalforsamlingen kandidere til valg til Silkeborg Kulturråd. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal af de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 7 Valgregler og – periode

Foreningens bestyrelse danner Silkeborg Kulturråd. Kulturrådets medlemmer vælges for en 2-årig periode. I lige år vælges 4 medlemmer, i ulige år vælges 5 medlemmer. Der tilstræbes et mangfoldigt sammensat kulturråd, og at områderne billedkunst, musik og teater samt kulturinstitutionerne hver indstiller 1-2 kandidater. 3 suppleanter vælges for 1 år. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. Valgperioden er fra 1. april. Valgbare er de fremmødte medlemmer, samt ikkefremmødte medlemmer, såfremt forslagsstiller har skriftligt tilsagn fra kandidaten.

 

§ 8 Silkeborg Kulturråd

Silkeborg Kulturråd vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Kulturrådet afholder 2-4 årlige dialogmøder med Fritids- og Kulturchefen og Fritids og Kulturudvalget. Kulturrådet afholder møde så ofte, forholdene kræver det, dog mindst 6 gange årligt. Kulturrådet er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Kulturrådet kan udpege fagspecifikke sagkyndige til ad hoc at bistå ved løsning af særlige opgaver.

 

§ 9 Tegningsregler

KulturSilkeborg tegnes af 2 kulturrådsmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af mindst 5 kulturrådsmedlemmer eller på skriftlig begæring af mindst 20% af det samlede medlemstal. Begæringen skal angive de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

 

§ 11 Vedtægtsændringer

Denne vedtægt kan ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Forslag til ordlyd for vedtægtsændringer skal indsendes til formanden senest 31.januar.

 

§ 12 Ophør

Ophør af kulturSilkeborg kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling indkaldt i henhold til vedtægternes § 6 med 2/3 flertal af de fremmødte. Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelsen af en eventuel formue.