Kulturrådet foreslår 2 punkter til drøftelse.

1. Drøftelse af betydningen af eksisterende støtteordninger og særlige opmærksomhedsfelter i lyset af fortsatte udfordringer for Silkeborgs kulturliv under kommende covid 19 retningslinjer.

Meget tyder på, at kulturlivets udfordringer i lyset af coronakrisen vil fortsætte i 2021 og at hidtil mindre synlige konsekvenser, vil blive tydeliggjort jo længere tid diverse restriktioner bliver opretholdt.

Vi finder det vigtigt, at rette opmærksomheden mod såvel frivillige som professionelle foreninger og fondes økonomiske robusthed og dermed muligheder for at opretholde deres muligheder for at overleve i samme omfang og med samme kvalitative niveau som hidtil.

Vi vil derfor foreslå, at der arbejdes for at oprette en særligpulje til bevilling af underskudsgarantier, der kan sikre arrangører og kunstnere mod tab i forbindelse med arrangementer og projekter, der under de forsatte restriktioner vil være mere økonomisk risikable end under normale omstændigheder.

Vi vil samtidig, som påpeget i vores tidligere fremsendte bemærkninger til flytning af midler fra frie midler til kulturboostpuljen, finde det mest hensigtsmæssigt at ordningen med de frie midler fortsætter som hidtil i 2021 af hensyn til opretholdelse af de gældende kriterier til behandling af ansøgninger.

2. Inddragelse af kulturrådet i visionsarbejde og planlægning oggennemførelse af udviklingsprojekter på kulturområdet.

Det er kulturrådets oplevelse, at der gennem de seneste år, har været en mindre grad af opmærksomhed på inddragelse af kulturrådet i forbindelse med korrektioner og nye tiltag på kulturområdet. Det anser vi som en problematik der berører den gældende samarbejdsaftale mellem KFIU, forvaltningen og kulturrådet.

Vi vil i den forbindelse understrege, at det siddende kulturråd består af 11 medlemmer, som både hver for sig og tilsammen udgøren bred erfaring og agerer i omfattende kulturelle netværk indenfor Silkeborg Kommune såvel som nationalt og internationalt.

Det er kulturrådets hensigt at tage initiativ til en række arrangementer, der belyser væsentlige emner indenfor kulturlivet, herunder vælgermøder i forbindelse med kommunalvalget i november 2021.

Set i lyset af ovenstående vil vi afslutningsvis stille et spørgsmål til medlemmerne i KFIU, som lyder:
Hvordan kan vi sammen i højere grad inddrage kulturrådets kompetencer i arbejdet med udvikling af visioner og projekter på kulturområdet i Silkeborg Kommune?

Vi ser frem til en god dialog.

Med venlig hilsen

Silkeborg Kulturrådet

Karsten Petersen (formand) Erling Kyvsgaard, Mette Østergaard, Jette Falster, Johannes Konstantin Nergaard, Mette Mailund, Strong,Tommy P. Nielsen, Steen Hovmand, Svend Jacobsen, Michael Jensen, Ingelise Vinther Andersen.