Den forrige generalforsamling i KulturSilkeborg, blev afholdt med forsinkelse i oktober 2020. Ifølge
vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts. Men som vi vel alle husker, var tiden umiddelbart efter 11. marts 2020 ikke til forsamlinger som en generalforsamling, så derfor udskydelsen til oktober.
Da vi nærmede os oktober sidste år, tog vi de optimistiske briller på og så det som en mulighed at vende tilbage til normale tilstande, ved at planlægge denne generalforsamling til marts 2022 i håbet om et åbnet Danmark, hvor vi kunne samles uden restriktioner.

Vores optimisme vandt heldigvis, men de forskudte tidspunkter for generalforsamlingen betyder at denne samling kun er den anden på 3 år. Det skaber nogen forskydninger i forhold til Kulturrådets valgperioder og valgorden ifølge vedtægterne. Det vender vi tilbage til under punktet om vedtægtsændinger og forhåbentlig vil forsamlingen være imødekommende for at give accept til de korrektioner der vil være nødvendige i den sammenhæng.

Ja, arbejdet i kulturrådets 2 sidste perioder, har på mange måder været usædvanlige under pandemien og så alligevel ikke i enhver forstand.

I 2021 afholdt vi 8 ud af 10 mulige ordinære møder, hvoraf et par stykker blev afviklet online. Også i den periode, har der været mange ansøgninger til puljen med de Frie Midler, som kulturrådet kommenterer med skriftlige udtalelser, der indgår i behandlingen af ansøgninger i såvel forvaltningen som det politiske udvalg for kultur, fritid (og nu) outdoor og idræt.

Ud over den årlige pulje på ca. 1 mill. Kr. til de frie midler, har byrådet i to omgange bevilget ca. 1 mill. Kroner som coronahjælp til afvikling af arrangementer indenfor kultur og idræt.

Kulturrådet blev spurgt til råds om fordeling af coronapengene og vi udarbejdede en udtalelse, hvor vi anbefalede at man lavede en fordelingsnøgle, der sikrede at både institutionerne, de frivillige foreninger og udøvende kunstnere blev tilgodeset når ansøgningerne blev behandlet. Vi anbefalede også at man sørgede for at kulturlivet blev tilgodeset på lige fod med fritid og idræt.

Vi udtrykte desuden et ønske om, at en eller flere repræsentanter fra kulturlivet var med til at vurdere de ansøgninger der var til puljerne, men det blev ikke tilfældet, idet man besluttede at midlerne kunne tildeles ad hog af en repræsentant for henholdsvis KFOIU og forvaltningen ud fra en betragtning af, at det vil være det mest effektive og mest fleksible. Det var en betragtning vi ikke helt forstod.

Men ikke desto mindre lykkedes det at få midlerne fordelt bredt til en række arrangementer med kunst musik og teater, der i mange tilfælde nåede ud til borgere, der havde vanskelige vilkår under nedlukningen og som fik mange gode oplevelser, der bidrog til at holde modet oppe. Kulturrådet har mulighed for at tildele 5 portioner af op til 5000kr til den særlige ungepulje, der kan søges af kunstnere og iværksættere under 30 år. I 2021 uddelte vi 4 portioner a 5000 kr til fine projekter indenfor musik og film. Det synes vi er et godt tegn i retning af at kommunens unge kulturfolk har bevaret optimismen i et år med vanskelige vilkår. Ud over de faste opgaver, har vi også arbejdet med at forny den samarbejdsaftale der blev indgået mellem Silkeborg Kommune og KulturSilkeborg tilbage i 2011.

Igennem et længere forløb med dialog med forvaltningen og det politiske udvalg, nåede vi frem til en ny aftale, som blev underskrevet af parterne i oktober. Overordnet set, er det en aftale, der fastholder Kulturrådets opdrag og indflydelse, men som samtidig har tydeliggjort og præciseret gensidige forventninger og forpligtigelser om en konstruktiv dialog og et nært samarbejde i de kommende år.

Som noget nyt, er aftalen gjort tidsbegrænset, så den gælder for de kommende 3 år, hvorefter den skal forhandles på ny. Vi finder det positivt at samarbejdsaftalen skal kigges i sømmene hvert tredje år, bl.a. fordi det giver mulighed for at tydeliggøre behovet for jævnlige evalueringer af såvel kulturrådets som kommunens indsats for gensidig dialog og opbakning til Silkeborgs kulturliv.

Netop de kommende 3 år tegner sig også i retning af muligheder for at gentænke og formulere nye visioner for Silkeborgs kulturliv. Et nyt byråd tiltrådte 1. januar og konstitueringen resulterede i at udvalget for kultur, fritid, outdoor og idræt med helt nye medlemmer bortset fra den siddende formand Johan Brødsgaard, som fortsætter på posten i den igangværende periode.

En af opgaverne for det nye byråd, bliver at forholde sig til fornyelse af den gældende kulturpolitik, som den er formuleret i Kultursporet 2017 – 2024. Kulturrådet ser frem til en spændende dialog om kulturpolitikkens indhold og form på baggrund af erfaringerne med kultursporet. I den forbindelse håber vi at dialogen på en række områder kan kvalificeres med baggrund i det nye forskningsbaserede Kulturens analyseinstitut, som netop nu er under etablering på baggrund af en 3 årig bevilling på finansloven – det vender jeg tilbage til.

Forud for kommunalvalget, afholdt vi et vælgermøde i medborgerhuset. Desværre havde vi ikke været opmærksomme på, at datoen faldt sammen med et partiledermøde i Them, som naturligvis havde særlig prioritet i lokalområdet i Them. Ikke desto mindre var der et flot fremmøde på ca 60 fra såvel et bredt spektrum af kulturlivet som andre interesserede i kulturpolitikken.

Panelet bestod af repræsentanter for samtlige opstillede partier og de fremkom med interessante tilkendegivelser og visioner om Silkeborgs kulturpolitik.

Desværre viste det sig at ingen af paneldeltagerne blev valgt ind i byrådet, men det er selvfølgelig vores håb, at de går i dialog med deres partifæller i byrådet om vigtige temaer og tiltag indenfor kulturområdet.

Som optakt til vælgermødet havde vi formuleret 3 temaer, som vi forud præsenterede for paneldeltagerne og uddelte til salen.

De 3 temaer handlede om forholdet mellem professionelle, frivillige og forvaltningens rolle når kulturbegivenheder planlægges og afvikles i Silkeborg – om kulturbudgettet i lyset af de vedvarende nedskæringer, der er gennemført i den forgangne valgperiode og om vægtningen af borgernære og brugerstyrede tiltag og aktiviteter, som tidligere praktiseret i bl.a. Kulturhuset i Hostrupsgade og på det nu nedrevne Nordre Skole.

Til beklagelse for flere inklusiv Kulturrådet, nåede vi ikke at komme omkring det sidste tema, da debatten var livlig på de første punkter og tiden viste sig at være knap i forhold til de mange synspunkter og tilkendegivelser som de første punkter affødte.

Ikke desto mindre må vi konstatere at der enten er blevet lyttet til kulturrådet eller tænkt de samme tanker i byrådets gange i forbindelse med konstitueringforhandlingerne efter valget. Vi har ved budget udtalelserne de sidste mange år, vedvarende påpeget, ved siden af bekymringer om andre begrænsninger, at med et kulturbudget på et (nogenlunde) fast kronebeløb hvert år, ikke tages højde for at indbyggertallet stiger med mere end 1% om året og at kulturmidlerne pr.indbygger derfor falder tilsvarende, jfr. Danmarks Statistik, som placerer Silkeborg under landsgennemsnittet i den sammenhæng.

Den problematik blev imødekommet ved konstitueringen, idet der blev indgået en aftale om at kulturbudgettet fremover skal øges med 1000 for hver ny tilflytter – minus fraflyttede indbyggere, vil jeg tro. Der er endnu ikke besluttet hvordan de kommende nytilførte midler skal benyttes og hvem der skal beslutte hvorfor og hvordan, om end man har kunnet læse i Midtjyllands Avis, at det skal være borgmesteren og viceborgmesteren der skal ha beslutningsret over puljen. Det er vores
håb, at der i den forbindelse bliver en åben dialog om dette.

En anden detalje fra byrådsmøderne, som vi har bemærket er, at en fremtrædende politiker har udtrykt at ”Kultur er også velfærd.” Hvis det ellers er et synspunkt der deles af det politiske flertal, må det danne grundlag for optimisme, eftersom den nye borgmester har udtalt at der i den kommende periode skal tilføres ressourcer til velfærdsområdet.

Det vil være for omfattende at gå i detaljer med alle emnerne fra vælgermødet i den her sammenhæng, men vi tør godt lovede jer, at vi fortsat vil arbejde med de rejste temaer med baggrund i de kvalificerede inputs vi får fra medlemmerne både under vælgermødet og i vores løbende kommunikation.

Som tidligere nævnt, står vi overfor en ny periode med et nyt byråd og et arbejde med fornyelse af kultursporet. Vigtigst af alt, er dog at vi nu kan agere i et åbent samfund, hvor institutionerne, spillestederne, kulturhusene, gallerierne og alle de andre, der skaber et mangfoldigt kulturliv kan åbne for publikum igen.

De meldinger vi får fra vores medlemmer er, at Silkeborgs kulturliv generelt har klaret sig ok gennem coronakrisen. Meldingerne fra de større institutioner er, at de har ”holdt skindet på næsen” rent økonomisk, men at de også står overfor en del udfordringer i relation til de indtægtstab og udskydelser af projekter, som krisen har medført.

For de institutioner, der har løbende udgifter til løn og er afhængige af entreindtægter, har det på trods af diverse hjælpepakker, været vanskeligt at planlægge og lægge budgetter for den kommende sæson. Vi hører på vandrørene at hensigterne generelt er, at man ikke vil slække på ambitionerne om et højt kunstnerisk niveau i de projekter der møder publikum. Det er særdeles prisværdigt, men vi vil også udtrykket håbet om, at det ikke betyder uheldige konsekvenser for medarbejdere og kunstnere i en strammere økonomisk virkelighed.

For de frivillige foreninger forholder det sig lidt anderledes. Foreningerne har kun få faste udgifter og kommer derfor ud af nedlukningerne uden at mærke de store konsekvenser. Pengene er så at sige blevet i kassen.

Når vi nu er omkring spørgsmålene om finansiering, er det også vigtigt at bemærke at såvel kulturinstitutionerne såvel som kommunens kulturforvaltning og politikere har været særdeles aktive i forhold til at skaffe nye midler fra udefrakommende fonde og sponsorer.

Jeg vil ikke kunne opremse samtlige nyfinansierede projekter, men blot nævne filmskole projektet med Jonas Risvig som er støttet af Slots og Kulturstyrelsens huskunstnerordning, Kedelhuset, som henter midler og godkendelse til at fortsætte som netværksspillested i tæt samarbejde med musikforeninger i hele kommunen, Silkeborg Bad, som indgår i Københavns internationale Teaters
landsdækkende projekt om kunst i landskaber, Den kreative skole som iværksætter af kulturskoler og en hel del andet.

Forskellige tilskudsordninger fra kommunen har desuden muliggjort oprettelsen af Amaliegade 1B,
nyt Lys og lydudstyr på Rampelys, tilskud til Den Gamle Biograf i Kjellerup og en del mere.

Men samlet set vil jeg, uden at ha brugt den store regnemaskine, konstatere, at Silkeborgs kulturliv er særdeles initiativrige og dygtige til at skaffe midler udefra. I den sammenhæng er det dog vigtigt at konstatere at fonde og sponsorer har øje på hvorvidt kommunerne bidrager økonomisk og på anden vis, når de imødekommer ansøgninger. Jeg vil derfor tillade mig at
konkludere, at kommunens udgifter til kulturlivet, er at betragte som en investering, der giver et godt og betydningsfuldt afkast både økonomisk og som herlighedsværdi. Ja, kultur er både velfærd, et overskudsgivende erhvervsområde og meget andet.

Vi ser frem mod en spændende periode i kulturrådets arbejde som bestyrelse for KulturSilkeborg. Som tidligere sagt, vil vi være aktive i bestræbelserne for at opretholde en vedvarende dialog om kulturlivets vilkår og muligheder i Silkeborg Kommune.

Vores første initiativ i den kommende periode er afvikling af en minikonference 5. maj i Campus Bindslev. Som oplægsholder har vi engageret Louise Ejgod, som er en af initiativtagerne til Kulturens analyseinstitut, som er under etablering med en større bevilling under finansloven.

Louise Ejgod er til daglig forskningsleder på Center for Kulturevaluering på Aarhus universitet og en af initiativtagerne til et oplæg om hvad arbejdet med analyseinstituttet kan og bør bestå i.

I oplægget skriver den tidligere kulturminister og nu adm. Direktør for dansk Erhverv, Brian Mikkelsen flg.:

Som kulturminister, var jeg i sin tid med til at etablere idrættens analyseinstitut, og det har været en stor glæde at se, hvordan instituttet har gjort en kæmpe forskel for vores forståelse af sports-
og idrætslivet i Danmark. Nu er tiden så kommet til, at vi får etableret et tilsvarende institut på kulturområdet, som med tal og analyser både kan styrke kulturlivet og ruste det til fremtiden.

Foruden Louise Ejgod har vi inviteret politikere og forvaltningsfolk fra et par af landets kommuner til at komme med oplæg med udgangspunkt i deres lokale kulturpolitikker. Vi har ikke navnene endelig på plads, men det sker meget snart.

Vi håber at mange af Silkeborgs politikere, kulturfolk og også gerne erhvervsfolk, vil deltage i konferencen og at den kan danne afsæt for en kvalificeret dialog om Silkeborgs kulturpolitik i de kommende år.

Karsten Petersen
Formand
Silkeborg Kulturråd/KulturSilkeborg