Silkeborg Kulturråd har drøftet de fremlagte budgetforudsætninger for bevilling 34 Kultur og Fritid.

Vi konstaterer at det samlede budget bliver fastholdt på samme niveau som i 2019, bortset fra et
beløb på 0,33 mio kr. som er øremærket udgifter i forbindelse med udbygningsplaner for Museum Silkeborg vedtaget i budgetaftalen for 2020.

I det øvrige budget tilføres der midler til primært drift af Jysk Musikteater, Kedelhuset og KunstCentret Silkeborg bad.

En del af de tilførte midler hentes fra mindre poster som teaterområdet.

Der foreslås ligeledes en overførsel af samlet 0,25 mio fra diverse poster til drift af en nyudviklet formidlingsplatform ”Det sker i Silkeborg”.
Forslaget bygger på formodning om ”markedsføringsmæssige fordele”. Der er tale om formodninger som vi pt. Ikke finder sandsynliggjort, omend Kulturrådet ved flere lejligheder har påpeget behovet for bedre markedsføring og formidling af Silkeborgs kulturliv.

Overordnet undrer det os, at driften af en formidlingsplatform skal finansieres af midler fra kulturbudgettet og ikke fra eksempelvis de i forvejen etablerede platforme som Visit Aarhus, der ellers prioriterer markedsføring af Silkeborg Outdoor m.m..
Hvad angår markedsføringsmæssige fordele, må vi formode at der tænkes på større publikumsinteresse og opmærksomhed og at dette kan kompensere økonomisk for de reducerede midler der går til platformen.
En sådan kompensering må man forestille sig primært skal hentes ved øgede entreindtægter eller andet salg ved arrangementer.
I den forbindelse gør vi opmærksom på, at reduktionen på 50.000 kr. fra de frie midler næppe kan kompenseres i de projekter der opnår støtte, da arrangementer med entreindtægter som regel bevilges en underskudsgaranti og at øvrige projekter som regel gennemføres med udelukkende offentlig støtte og fondsstøtte. Også på biblioteksområdet forekommer det tvivlsomt om et bidrag til platformen på 50.000 kr vil kunne kompenseres med øgede indtægter.

Danmarks statistik offentliggør med mellemrum en liste over danske kommuners udgifter til kultur pr. indbygger. På denne liste befinder Silkeborg Kommune sig under landsgennemsnittet og eftersom kommunens indbyggertal nu og i de kommende år forventes at stige med 1% årligt, er der således også tale om en årlig reduktion af kulturudgifterne pr. indbygger, når budgettet fastlåses på et stationært niveau.
Dette forekommer uambitiøst af en kommune, der gerne vil gøre sig gældende som kulturkommune og tiltrække sig opmærksomhed fra fonde og øvrige mulige investorer på kulturområdet.

Vi er klar over og sætter pris på, at der iværksættes kulturprojekter, som ikke direkte finansieres over kulturbudgettet, der vedrører institutioner, foreninger og kunstnere der virker i Silkeborg. Det være sig samarbejdet med Statens Kunstråd ”Tænk Kunsten Ind” og evt. Kultur på recept. Sådanne projekter kan forhåbentlig på længere sigt være med til at berige Silkeborgs kulturliv både økonomisk og kunstnerisk, men pt., er det projekter der kun i begrænset omfang understøtter det lokale kulturliv, som bevilling 34 omfatter.

2020 har været et usædvanligt og vanskeligt år for Silkeborgs kulturliv. Coronakrisen har haft store konsekvenser, som sandsynligvis vil kunne mærkes i de kommende år, som det fremlagte budget omfatter.
Økonomiudvalgets bevilling af en pulje til ”kickstart” har gjort det muligt at afvikle flere arrangementer til fordel for borgere og udøvende kunstnere.

Meget tyder imidlertid på, at mange af de projekter, der enten allerede er bevilget støtte fra de frie midler eller andre puljer og projekter, der normalt ville blive søgt i resten af året, har måtte udskydes, aflyses eller omdefineres på på grund af coronarestriktioner.
Kulturrådet opfordrer i den forbindelse til at midler der måtte stå ubrugte ved årets udgang overføres som ekstra midler til næste års budget.

Med venlig hilsen

Silkeborg Kulturråd

Karsten Petersen (formand) , Mette Mailund Strong, Jette Falster, Tommy P. Nielsen, Erling
Kyvsgaard, Mette Østergaard, Svend Jacobsen, Steen Hovmand, John B. Hahn