Årsberetning 2020 Silkeborg Kulturråd.

Silkeborg kulturråd udgør bestyrelsen i foreningen KulturSilkeborg.

KulturSilkeborg er en forening, som er åben for alle, der finder at gode vilkår og muligheder for udfoldelse af kulturlivet i Silkeborg Kommune, bør have høj prioritet og dermed bakker op om Kulturrådets arbejde.

Kulturrådet arbejder ud fra retningslinjer, der er nedfældet i en samarbejdsaftale, der blev indgået i2011 mellem kulturrådet, kommunens kulturforvaltning og det politiske udvalg for kultur-fritid og idræt.

I aftalen er nedskrevet en række gensidige forpligtigelser, forventninger og muligheder for samarbejde omkring kulturpolitiske visioner, tiltag og fortolkninger.

I forbindelse med KulturSilkeborgs forrige generalforsamling i marts 2019, trådte rådets daværende formand Hans Løkke tilbage og undertegnede blev valgt til at overtage formandsposten.

Det gav anledning til en opsamling af tidligere erfaringer med kulturrådets arbejde og et serviceeftersyn på samarbejdsaftalen og de gældende vedtægter. I den forbindelse har vi afholdt 2 ekstraordinære møder, hvor vi har haft en åben drøftelse af hvordan visioner for foreningens fremtidige arbejde kan formuleres og måske indgå i en kommende revision af den gældende aftale.

Et kort resume af dette arbejde indtil nu lyder:

Den overordnede vision for kulturrådet er til stadighed at stræbe efter de bedste muligheder for udviklingen af kunsten og kulturen i Silkeborg Kommune.

Dette forudsætter, at der sker en løbende igangsættelse af debatter og dialoger, der italesætter kunsten og kulturens værdiskabelse, muligheder og forhindringer.

Dette gøres via 2 indsatsområder: Politisk rådgivning og påvirkning samt debat og udvikling.

Visionerne er på mange måder i overensstemmelse med den gældende samarbejdsaftale, men peger mod en større vægtning af inddragelse af kulturrådet i forhold til kvalificering af beslutninger og implementeringer af kulturpolitiske tiltag.
Vi ser frem til nærmere drøftelser om dette med politikere og forvaltning, ligesom vi ønsker at inddrage medllemmerne af KulturSilkeborg i et visionsseminar, der må tage form efter de forudsætninger, der må vise sig i forhold til de til den tid gældende retningslinjer under Covid 19.

Vi lever i en usædvanlig tid og eftersom dette er en årsberetning, må jeg konstatere at det forløbne år i kulturrådets regi har haft 18 måneder.

Vi nåede at indkalde til generalforsamling d. 24 marts, men det satte nedlukningen af Danmark jo en stopper for ligesom rigtig meget andet. Heldigvis er det nu muligt at mødes igen og gennemføre arrangementet.

Foruden det nævnte arbejde med at formulere nye visioner, har vi i det forgangne år afholdt 10 ordinære møder, hvor vi i overensstemmelse med samarbejdsaftalen bl.a. har arbejdet med at udarbejde faglige vurderinger af ansøgninger til kulturpuljen De frie midler, som pt. består af en lille million kr. til støtte for kunst og kulturarrangementer i kommunen, som ikke er omfattet af andre ordninger. Udtalelserne kan læses i de offentlige dagsordener og beslutningsprotokoller for det kulturpolitiske udvalgs arbejde.

Kulturrådet har også gennem en årrække administreret kommunens ungepulje på 50.000 kr, hvor unge kunstnere og kulturiværksættere kan søge om op til 5000 kr i støtte projekter og events. Der har været et politisk ønske om at overdrage denne opgave til Ungekulturhuset, men fra kulturrådets side har der været et ønske om at sikre at midlerne fortsat fordeles bredt blandt unges miljøer og sikre os at puljen ikke får karakter af driftsstøtte til særligt Ungekulturhuset.

Det har foreløbigt resulteret i en aftale om at dele ansvaret for fordelingen ligeligt mellem kulturrådet og Ungekulturhuset, hvilket med baggrund i husets nuværende situation betyder at husets andel administreres af forvaltningens kulturteam. Det er en uholdbar situation som viforventer at finde en løsning på i den kommende tid.

Jeg bør også nævne, at vi har arbejdet på et nyt design af vores hjemmeside, som gør det nemmere at finde rundt i de forskellige informationer, ligesom siden nu bliver mere tilpasset til smartphones.

Vi har også deltaget i debatten med debatindlæg i Midtjyllands Avis i interviews og med opslag på facebook. Vi har bl.a. udtalt os om betydningen af et mangfoldigt kulturliv og vigtigheden af en god synergi mellem institutioner, foreninger og kunstnere og samspillet mellem lokale, regionale og nationale aktører i kulturlivet.

KulturSilkeborg er medlem af den landssdækkende forening Kulturelle Samråd i Danmark. Jeg havde den fornøjelse at deltage i samrådets års møde, hvor der blev fremlagt et forsksningsprojekt om frivillige foreninger i Danmark og forholdet og forventninger mellem frivillige og kommunerne. Det var et interessant projekt, som afdækkede at samarbejder også kan være svære at afstemme.

I år var der programsat et emne om samarbejde mellem de kulturelle råd og forvaltningerne. Det havde vi set frem til, men i lighed med en landsdækkende kulturkonference på Fanø satte coronakrisen en foreløbig stopper for det.

Senest har vi kommenteret kommunens budgetforslag i forhold til kulturbudgettet og det offentliggjorte sparekatalog og dets mulige konsekvenser for kulturlivet. Det vender jeg tilbage til.

Vi har de senere år været vidne til et kulturliv i Silkeborg, der har vist en stærk vilje til at overleve og udvikle sig efter svære tider ovenpå de store nedskæringer i 2012.

Det stærke foreningsliv, båret af både professionelle og et stort korps af frivillige, har vist stor styrke og evne til overlevelse. Både gamle og nye initiativer har fastholdt og opnået stor interesse fra borgere og kulturforbrugere både indenfor og udenfor kommunen.

De institutioner, der i dag har etableret sig i kommunen, har alle deres udspring i initiativer fra aktive borgere og er startet i det små. Det gælder både Kunstcentret Silkeborg Bad, Riverboat, Festival of Wonder, Jysk Musikteater og andre. Også vores markante Museum Jorn havde sin start med et initiativ fra Jorn selv, som håbede, at Silkeborg ville tage sig af hans store samling af venners kunst. Det var så vidt jeg ved med en vis betænkelighed at kommunen dengang lettede på kommunekassens låg, men til gengæld en beslutning, som de fleste anerkender og værdsætter i dag.

Blandt de frivillige foreninger har bluesforeningen B Sharp afholdt sit 25 års jubilæum og dermed manifesteret sig som Danmarks ældste bluesforening og samtidig er vi de seneste år blevet beriget af nye initiativer som det lille teater Magistraten placeret i Silkeborgs centrum og foreninger som Den lille biograf i Kjellerup, musikforeningen Toften i Them, Voel fortællehus og en hel del andre. På initiativ af kulturforvaltningen er det også lykkedes at få etableret et midlertidigt, men længe savnet udstillingssted for billedkunsten med det passende navn Nygade 26A.

Det mangfoldige kulturliv har skabt basis for en god synergi, der også har skabt basis for nye samarbejder og partnerskaber.

Ovenpå mange års usikkerhed, er der nu indgået en aftale mellem kommunen og foreningen Rampelys, der sikrer spillestedets eksistens de næste 10 år og samtidig er det lykkedes, som et resultat af et stort og møjsommeligt arbejde fra de frivillige, at finde midler til at opføre en elevator og etablere nye toiletfaciliteter på Rampelys. Det er et meget stort fremskridt til glæde for både publikum og de mange frivillige, der hidtil har båret grej op og ned af trapperne.

Men midt i det hele kom der så en tyv i form af coronapandemien og den medfølgende nedlukning af landet. Det var og er til stadighed en omstændighed der indskrænker kulturlivet og kunstnernes muligheder for at udøve og overleve økonomisk.

Indtil videre har Silkeborgs kulturliv udvist stor fleksibilitet og vilje til at klare sig under de svære vilkår, men med de tilsyneladende lange udsigter til en normalisering, er der god grund til bekymring og et stort behov for fortsat bevågenhed og villighed til økonomisk støtte.

Det var særdeles positivt at opleve en hurtig reaktion fra politisk side til at finde ekstra 930.000 kr til et såkaldt kulturboost.
Kulturrådet blev taget med på råd om puljens fordeling og så med tilfredshed på at man i enighed med os fordelte midlerne mellem etablerede institutioner, frivillige foreninger og udøvende kunstnere. De mange arrangementer, der er blevet gennemført henover sommeren har vakt stor glæde rundt i kommunen og været med til at holde kulturlivet igang.

Men hvad sker der så? Midt i alle fortrædelighederne bliver vi præsenteret for et budgetudkast for 2021, som i lighed med tidligere år neddrosler udgifterne til kultur og kort tid efter et sparekatalog med forslag til besparelser som kan få voldsomme konsekvenser for de muligheder og den kvalitet Silkeborgs kulturinstitutioner og kulturliv har arbejdet kompetent og hårdt for at opnå gennem mange år.

På trods af et kulturbudget under landsgennemsnittet, har vores dygtige kulturforvaltere opnået en status og en anerkendelse, der har vakt tillid blandt fonde og andre investorer, der har åbnet døre for økonomiske tilskud og deltagelse i netværk og platforme på øverste hylde.

Offentliggørelsen af sparekataloget i sig selv, vækker undren og risikerer at kølne interessen betydeligt for at investere i Silkeborgs kulturliv fremover.

Vi vil derfor advare politikerne mod at sætte Silkeborgs kulturliv på spil og opfordre til at se bort fra katalogets spareforslag på kulturområdet.

Jeg vil ikke gå mere i detaljer om denne sag her, men henvise til kulturrådets høringssvar, som I kan læse både på kommunens og kulturrådets hjemmeside.

Jeg vil slutte med at takke det siddende kulturråd for et godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år med 18. måneder. Jeg ser frem til det kommende år og de mange vigtige opgaver vi står overfor, i de måneder det næste år måtte komme til at bestå af.

Karsten Petersen

Formand
Silkeborg Kulturråd